Tetrastych martwego mauzoleum

Hotel Schwanen powinien mieć nazwę

Mauzoleum Muzeum Polskiego

przez miasto Rapperwil zabitego

zdanego na kulturalną pastwę


» Kulturbanditismus


Zurych, 8 sierpnia 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM